Net even

iets meer

informatie

Maak

kennis met

onze school

Documenten

Onderstaande documenten kunt u downloaden/ you can download the documents below (only Dutch versions)

Gedrag-/pestprotocol

Schoolondersteuningsprofiel  

Schoolplan 2019-2023

Strategisch beleidsplan Stichting Proo 2018-2022

Regeling Toelating, Verwijdering en Schorsing

Corona protocol

Op de website van Stichting Proo, staat: These documents can you find on the website of Stichting Proo (only Dutch versions)

Klachtenregeling
Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen op scholen Stichting Proo
Toestemmingsformulieren
Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld
Protocol Internet & Social Media