Samen

kennis

ontdekken

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Schoolgids en andere documenten

Documenten op schoolniveau

Gedrag-pestprotocol

Schoolondersteuningsprofiel  

Schoolplan 2019-2024

Jaarplan 2023-2024

Bovenschoolse documenten

Strategisch Beleidsplan.

Klachten
Proo doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw kind zich prettig en veilig voelt in onze schoolomgeving. Toch kan het zijn dat u ontevreden bent of een klacht heeft. In dat geval helpt onze klachtenroute om samen met ons tot een oplossing te komen.
In deze routekaart zijn de stappen die u kunt zetten samengevat. Of lees de uitgebreide Klachtenregeling.

PSA beleid - psychosociale arbeidsbelasting en werkdruk 
Klokkenluidersregeling
Integriteitscode
Protocol Agressie en Geweld
Regeling Toelating, schorsing en verwijdering

Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen op de scholen
Toestemmingsformulieren GGD 
Beleidsdocument Kindermishandeling en huiselijk geweld

Protocol Internet & Social Media 
Privacystatement verwerking leerlinggegevens
Privacyreglement verwerking personeelsgegevens