Goed om

te weten over

onze school

Maak

kennis met

onze school

Visie en missie

De Vlieger is een school waar we door samen te leren, samen leren te leven.

Onze school is een school waar iedereen voor zijn of haar mening kan en leert uitkomen. De mening van een ander leren respecteren is voor ons een belangrijk aandachtspunt in het werken met elkaar.

Wij proberen de kinderen te brengen tot een actieve leerhouding. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn daarbij de uitgangspunten. Onze gemeenschappelijke visie op onderwijs luidt: ‘niet ieder kind is gelijk daarom leveren wij onderwijs op maat’.

  • Wij bieden leerstof aan op grond van bewust gekozen methodes die er op gericht zijn dat uw kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Optimaal ontwikkelen betekent voor ons niet alleen cognitief maar ook sociaal, emotioneel, creatief en motorisch - zintuiglijk.
  • We toetsen regelmatig of we met uw kind op de goede weg zijn. We gebruiken hiervoor een leerlingvolgsysteem. We zijn in staat snel te signaleren hoe de stand van zaken is en kunnen het programma voor uw kind aanpassen.
  • Kinderen moeten voelen en ontdekken dat ze iets kunnen en dat ze dat ook zelf kunnen. Ieder kind leert op zijn eigen niveau. Verschillen tussen kinderen worden gezien als uitgangspunten voor het leren.
  • Wij willen kinderen stimuleren en leren inzien dat er meerdere oplossingen mogelijk zijn bij opdrachten. Kinderen ontwikkelen op die manier hun zelfvertrouwen.

De Vlieger is a school where we learn to live together by learning together.

Our school is a school where everybody learns to stand up for their opinion. To respect the opinion of others is an important point of attention in working with each other.

We try to bring the children to an active learning attitude. Independence and personal responsibility are the starting points. Our common vision of education is: “not every child is equal, which is why we provide customized education.

  • We offer learning material on the basis of consciously chosen methods that are aimed at ensuring that your child can develop as optimally as possible. For us, optimal development means not only cognitive but also social, emotional, creative and motor - sensory.
  • We regularly check whether we are on the right track with your child. We use a student tracking system for this. We are able to quickly identify the state of affairs and can adjust the program for your child
  • Children must feel and discover that they can do something and that they can do it themselves. Every child learns at his own level. Differences between children are seen as starting points for learning.
  • We want to encourage children and learn to realize that multiple solutions are possible with assignments. Children develop their self-confidence in this way.